ROOS SCHOLTEN

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden en afspraken Roos Scholten.


Roos Scholten hanteert een aantal algemene voorwaarden en afspraken met betrekking tot het boeken van lessen, cursussen, workshops en optredens. Deze vind u in onderstaande punten. Daarnaast gelden een aantal aanvullende algemene voorwaarden die algemeen in gebruik zijn binnen de dienstverlening. Bij het boeken van onze diensten gaat u akkoord met alle onderstaande voorwaarden en afspraken.


Algemeen

Een inschrijving/boeking is bindend zodra de Opdrachtgever mondeling, telefonisch of via e-mail toegezegd heeft. Ook indien er nog geen inschrijfformulier/contract verstuurd en/of getekend is.

Het door Roos Scholten opgemaakte inschrijfformulier/contract wordt ondertekend door diegene die verantwoordelijk/aansprakelijk is voor de betaling. Voor minderjarigen geldt dat het inschrijfformulier moet worden ondertekend door de ouder/voogd.

Op het moment dat de Opdrachtgever heeft toegezegd en/of er een inschrijfformulier/contract is ondertekend wordt er een factuur gestuurd, tenzij anders is afgesproken.

Het volledige bedrag moet vóór aanvang van de lessen worden voldaan, tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen met de administratie. Onze abonnementen, lessenkaarten en cursusinschrijvingen zijn persoonsgebonden.

Restitutie van het lesgeld of cursusgeld is niet mogelijk, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

Het is niet mogelijk lessen te volgen wanneer de geldigheid van de lessenkaart is verlopen. Een 10 lessenkaart is 4 maanden geldig en een 20 lessenkaart 8 maanden.

Wanneer uw lessenkaart vol is, kunt u vóór de eerst volgende les per e-mail een nieuwe lessenkaart aanvragen. Indien u stopt horen we dit ook graag schriftelijk, zodat we dit op juiste wijze in onze administratie kunnen verwerken.

De Opdrachtgever houdt zich aan de door Roos Scholten op de factuur gestelde betalingstermijn, tenzij door Roos Scholten schriftelijk anders is aangegeven.

Bij overschrijding van de betalingstermijn hanteren wij de Wet Incassokosten.

De deur van het pand waar de lessen gegeven worden gaat 15 minuten voor aanvang van de les open. U kunt dan plaatsnemen en evt. omkleden in de daarvoor bestemde ruimte(s). Pas op het moment dat de docent het aangeeft mogen de leden de danszaal betreden.

Voor minderjarigen geldt dat de ouder/voogd verantwoordelijk is voor gepast gedrag van zijn/haar kind in de wachtruimte en het netjes achterlaten daarvan. Het is voor een ieder niet toegestaan om zonder toestemming andere ruimten in het gebouw te betreden of ongevraagd aan bijbehorende eigendommen te zitten.

Het betreden van de danszaal is uitsluitend toegestaan op schone dans/zaalschoenen, die niet afgeven op de vloer en waarmee niet is buiten gelopen.

Kauwgom is tijdens de les niet toegestaan.

Mobiele telefoons staan tijdens de les uit of op stil, tenzij anders met de desbetreffende docent is overeengekomen.

Wanneer u niet bij een les aanwezig kunt zijn stellen we het op prijs dat u dit vooraf even aan ons meldt.

Roos Scholten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van voorwerpen of kostbaarheden. Wij adviseren kostbaarheden tijdens de les in de danszaal te leggen.

Er mogen geen beeld- of geluidsopnamen gemaakt worden door de Opdrachtgever of zijn/haar gasten, zonder toestemming van Roos Scholten, de docenten of de artiesten. Indien er schriftelijke toestemming is, is bij publicatie (bijvoorbeeld op Facebook of Instagram e.d.) naamsvermelding verplicht (Roos Scholten / @roos.scholten).

Op alle getoonde choreografieën berust het copyright bij Roos Scholten. Het exploiteren van choreografieën e.d., ten behoeve van commerciële activiteiten en/of openbaring op o.a. internet of (social) media door middel van film, fotos of op welk andere wijze dan ook, is alleen toegestaan met toestemming van de desbetreffende docent. Bij publicatie (op Facebook of Instagram e.d.) is de naamsvermelding Roos Scholten verplicht.

Roos Scholten en haar docenten zijn niet verantwoordelijk voor het oplopen van blessures en/of het ontstaan of verergeren van fysieke klachten tijdens of na de lessen, cursussen en workshops. Uiteraard geven de docenten waar nodig advies om blessures te voorkomen.


Workshops en optredens

Bij de prijsberekening/offerte van de workshops en optredens van Roos Scholten wordt er vanuit gegaan dat de docent(en)/artiest(en) 15 minuten voor aanvang van de workshop/het optreden aanwezig zijn. Mocht het voor de Opdrachtgever van belang zijn dat de docent(en)/artiest(en) eerder aanwezig zijn dan dient dit van te voren schriftelijk aangegeven te worden, zodat hier met de prijsberekening rekening mee gehouden kan worden.

Bij boekingen van workshops/optredens boven een bedrag van €100,- wordt een aanbetaling van 50% in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders afgesproken. Deze aanbetaling dient de Opdrachtgever te voldoen binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn.

Een annulering van een workshop of optreden kan schriftelijk of per e-mail geschieden. De annuleringskosten bedragen: tot twee weken voor datum 25 %, van twee weken tot 5 dagen van te voren 50% en daarna 100%. Bij annulering worden eventuele gemaakte kosten voor het huren van een zaal die niet meer geannuleerd kan worden altijd in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

Uitstel van aanvang van workshops of optredens op locatie van de Opdrachtgever (op verzoek van de Opdrachtgever) tot maximaal 15 minuten en van optredens op locatie tot maximaal 20 minuten. Bij langer uitstel kan de Opdrachtgever in overleg met de Gebruiker, kiezen uit een bijbetaling (naar redelijkheid) of inkorting van de geplande workshop of het optreden.

Uitstel van aanvang (op verzoek van de Opdrachtgever, of door te laat komen van de deelnemers/gasten) van workshops, gaat van de workshop-tijd af, i.v.m. de beschikbaarheid/boekingstijd van de zaal.

Als werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de docenten/artiesten van Roos Scholten in redelijkheid gewenste faciliteiten. (Te denken valt aan: een af te sluiten kleedkamer met drankjes en broodjes voor de artiesten voor/na het optreden, tafel en stoelen om op te zitten etc.)

Aanvullende algemene voorwaarden


Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Roos Scholten, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker,

voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, parkeer- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. (Te denken valt aan: een af te sluiten kleedkamer met drankjes en broodjes voor de docenten/artiesten voor/na het optreden, etc.)

Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar.

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker

alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;

indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.Artikel 5. Overmacht

Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.Artikel 6. Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 10% van het factuurbedrag per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen.

Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.


Artikel 8. Aansprakelijkheid

Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 9. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


Artikel 10. Intellectuele eigendom

Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 
 
 

KLARNA
Terms and conditions

Draft privacy notice text (all markets except Switzerland)

“In order to offer you Klarna’s payment methods, we might in the checkout pass your personal data in the form of contact and order details to Klarna, in order for Klarna to assess whether you qualify for their payment methods and to tailor those payment methods for you. Your personal data transferred is processed in line with Klarna’s own privacy notice.”


Draft privacy notice text (Switzerland only)

In Switzerland, Klarna offers its services together with its subsidiary Billpay. If you share personal data with Klarna and Billpay you need to explain this in your privacy notice and link to Klarna’s and Billpay’s local privacy notices there. Below is an example of what that could look like in your existing privacy notice (the specific data categories transferred to be added, and text to be translated into your local language):

Billpay’s/Klarna’s payment options: In order to be able to offer you Klarna’s payment options and to assess whether you qualify for their payment options and to tailor the payment options for you, we might in the checkout pass your personal data in the form of contact and order details to Klarna and Billpay. Your personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarna’s (de, fr, it or en versions) and Billpay’s (de, fr, it or en versions) privacy notices.


Terms and conditions

New credit legislation - How you will be impacted

New legislation has been adopted by the Swedish Parliament stating that if both credit and debit payment options are offered by a merchant, the debit option(s) must be presented before the credit option(s) in the checkout. This law takes effect 1 July 2020.

Here’s what you need to know if you have the following payment & checkout options:

Klarna Checkout (KCO): No action required.

Klarna will take care of all the logic to ensure debit payment options are shown first.

Klarna Payments (KP) with no debit options: No action required.

You are only required to make sure a debit option is placed as the first option if you offer it as a payment method.

Klarna Payment (KP) with debit options: Action required.

As a merchant, you are in control of the order in which payment methods are organized inside your checkout and will need to take steps to comply with the new law.

Continue reading for more details on how KCO will be presented, and what actions we recommend if you have KP with debit options.


What the new law means

New legislation (Regeringens proposition) adopted by the Swedish Parliament will take effect on 1 July 2020, and will only be applicable to Sweden. The law sets requirements on the presentation of payment methods in online checkouts, enforcing debit payment options to be displayed before any credit payment options, if both are available.

Obligations in the new regulation apply to any parties who present or process payment methods. This includes: merchants, partners, and Payment Service Providers (PSP) like banks. To navigate the new changes, we’ve published guidelines, to help our merchants and partners to ensure compliance with the legal requirements.


What does this mean for me as a merchant?

The impact for you as a merchant will depend on what payment methods you offer and what checkout solution you use. The new legislation does not require merchants to provide debit payment methods, but does regulate how to present them in an online checkout if you do.

Below is an overview of Klarna payment methods, and how each categorizes in terms of credit or debit options.

CategoryKlarna Payment methodCredit or debit?Can be presented first if other debit options exist?
Pay nowDirect debitDebitYes
Pay nowBank transferDebitYes
Pay nowCardCreditNo
Pay later14-day invoiceCreditNo
Pay laterMonthly invoiceCreditNo
FinancingKlarna accountCreditNo
FinancingPay monthly over X monthsCreditNo


What do I need to do to be prepared?

Merchants with Klarna Checkout (KCO v2 & v3)

No action needed. Klarna will update the current KCO solution for the Swedish market to make sure that the new legal requirements are followed. You will notice that debit payment methods such as Direct Debit, (when available), will be presented as the first option in your checkout.

Merchants with Klarna Payments (KP)

If you offer Klarna Payments in your checkout, Klarna cannot control the order or logic in which the payment methods are presented. Therefore, as a merchant you are solely responsible to ensure your checkout is compliant and lawful according to the new legislation before it enters into force (1 July 2020).

If you have Klarna Payments (KP) and multiple Klarna payment methods within the same widget then we will manage the logic of sorting these. If a debit payment option exists then that will be displayed first. Credit payment methods that include interest rate will always be displayed as the last option if others exist. If the multiple Klarna payment methods are placed in different widgets then we cannot control in what order they will be sorted.

Klarna will discontinue support of Klarna Payment Methods (KPM) as of September 2020. Action recommended.

Klarna will no longer be supporting KPM as of September 2020. For automatic updates (including legal compliance), we recommend all merchants move to Klarna Checkout (KCO) or Klarna Payments (KP). With KCO, Klarna will handle the sorting of payment methods for you. To migrate to KCO, you can use the self service flow that is available in the merchants portal (link). Please reach out to your Klarna account manager to get more information about pricing and how to transfer to Klarna Checkout or Klarna Payments.

 

LEVERING / RETOURBELEID

  • Retourneren;
  • Levertijd en verzendkosten;
  • Garantie en klachten;
  • Betaalmethodes;
  • Contact.

Retourneren

Bedenktijd/retour

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via roos.scholten@hotmail.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Product ruilen?

Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. U kunt hiervoor contact opnemen met roos.scholten@hotmail.com. Wel draagt u zelf de kosten voor terugzending van het product.”

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor u te wijzigen.


Levertijd & verzendkosten

Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór 12:00 uur worden gedaan, proberen wij dezelfde dag nog te verzenden. Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen, soms zijn producten niet voorradig en dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Op de productpagina staat een indicatie van de levertijd. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen:

€2,95 voor bestellingen die door de brievenbus passen
€ 5,95 voor bestellingen onder de € 75,-
Gratis voor bestellingen vanaf € 75,-

Levering verloopt via de postbode of pakketbezorger van Post NL. Over het algemeen zal de aflevering de eerstvolgende werkdag tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.


Contact

Wij doen ons uiterste best voor u als klant. Daar hoort bij dat u ons eenvoudig kunt contacteren. Mocht u vragen hebben over het een of ander dan kunt u ons bereiken middels de volgende gegevens:

https://roos-scholten.virtuagym.com/webshop
Tel: 0612979053
Mail: roos.scholten@hotmail.com
De handelsnaam van ons bedrijf is: Roos Scholten.

KVK: 68314493


Pagina: Garantie & Klachten

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar roos.scholten@hotmail.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


Betaalmethodes

U kunt uw bestelling op verschillende manier betalen. Momenteel bieden we de volgende betaalmethodes aan:
– Ideal
– Overboeking
– Etc.

https://roos-scholten.virtuagym.com/webshop